Publicēja: vidzemeskultura | 15/04/2011

Publicēti ieteikumi Vidzemes kultūras stratēģijai

Vidzemes reģionā ir visi nepieciešamie resursi un priekšnosacījumi kultūras, un radošo industriju attīstībai: cilvēki ar savām zināšanām un talantiem, daudzveidīgs dabas un kultūrvēsturiskais mantojums un kultūras infrastruktūras pārklājums. Lai turpmākā kultūras attīstība Vidzemē noritētu koordinēti un būtu iespējams pilnvērtīgi izmantot saņemto kultūras mantojumu un attīstīt iedzīvotāju radošos talantus, mēs iesakām plānot turpmāko attīstību zemāk minētajos galvenajos attīstības virzienos.

Kultūras kapitāls
1. Vidzemes kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un saglabāšana, veicinot to iekļaušanu mūsdienīgā apritē.
2. Kultūras infrastruktūras  uzturēšana un attīstīšana reģionā, īstenojot savstarpēju koordināciju ar ceļu un transporta infrastruktūras attīstību.
3. Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma iekļaušana valsts nozīmes stratēģiskos dokumentos. Pārrobežu partnerību veidošana. Kultūras partnerības.
4. Nacionālo kultūras institūciju darbības Vidzemē sekmēšana.
5. Pilsētvides un ainavas kopšana, integrējot kultūrvides un dabas vides attīstības plānus, veidojot estētiski pievilcīgu un drošu vidi Vidzemes iedzīvotājiem.
6. Vietējās kultūrvēstures izpratnes audzināšana bērniem skolās sadarbībā ar Vidzemes kultūras iestādēm.

Kultūra visiem jeb kultūra ikvienam
1. Iedzīvotāju piesaistīšana dažādām kultūras aktivitātēm, pārvarot fiziskās un intelektuālās līdzdalības barjeras.
2. Integrēt kultūras iniciatīvas vietējo kopienu attīstības plānos.
3. Atbalsta sistēmas radīšana brīvprātīgo un amatieru grupām kultūras projektu attīstīšanā.
4. Kultūras dažādības veicināšana, veicinot dažādu tautību, vecuma un sociālo grupu iedzīvotāju iekļaušanu kultūras aktivitātēs.

Kultūra un izglītība
1. Kultūras un mākslas padziļināta iekļaušana vispārējās izglītības programmas.
2. Iedzīvotāju radošuma attīstīšana, īstenojot radošas izglītības programmas sadarbībā ar kultūras institūcijām.
3. Mūžizglītības un mākslas līdzdalības iespēju nodrošināšana visu vecumu iedzīvotājiem.

Kultūras mārketings
1. Kultūras pasākumu koordinēšana un kopīga mārketinga īstenošana, popularizējot Vidzemi kā daudzveidīgu kultūras norišu vietu.
2. Vidzemes mēroga kultūras pasākumu īstenošana starpnovadu sadarbībā.
3. Saskaņot kultūras pasākumu norisi ar tūrisma informācijas un apmeklētāju uzņemšanas pakalpojumiem, veicinot IKT pielietojumu.

Kultūras ekonomika
1. Kultūras ekonomikas un kultūras tūrisma attīstība.
2. Vidzemes kā radošās uzņēmējdarbības vietas popularizēšana.
3. Radošās un kultūras uzņēmējdarbības nodarbinātības veicināšana un atbalsta sniegšana.

Publicēja: vidzemeskultura | 16/12/2009

Jaunas idejas Vidzemes kultūras projektiem!

2009.gada 23. un 24.novembrī Cēsīs notika Nākotnes pilsētas spēle (Future City Game), ko rīkoja Cēsu Kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “Culturelab”, Britu padomi Latvijā un Vidzemes plānošanas reģionu. Spēles mērķis – rast inovatīvas idejas kultūras attīstībai Vidzemes reģionā.

Spēlē piedalījās 17 kultūras un tūrisma jomas speciālisti no dažādām Vidzemes pilsētām. Spēles gaitā, apsverot globālos un vietējos izaicinājumus, ņemot vērā ekonomikas, sociālos, kultūras un vides aspektus, dalībnieki attīstīja idejas kā caur kultūru uzlabot dzīvi Vidzemes reģionā un rast iespējas ekonomiskās krīzes pārvarēšanai.

Spēles rezultātā katra komanda prezentēja vienu projektu, kopumā tika piedāvāti četras interesantas, aizraujošas prezentācijas. Viena no komandām piedāvāja projektu par jaunatnes radošu un vispusēju izglītošanu “Junioru universitāte”. Otras komandas projekts „Vārnas acs” ietvēra vides izglītību – audzināt sabiedrībā atbildību par sakoptu vidi. Savukārt trešās komandas projekts „Krājējs” piedāvāja ne tikai apzināt interesantākās un savdabīgākās priekšmetu privātkolekcijas Vidzemes reģionā, apkopot tās un interpretēt plašai publikai, bet arī izdot kosmētikas līniju ar tādu pašu nosaukumu. Komanda, kas ieguva vislielāko atzinību startēja ar projektu „Vidzemes kultūras piedzīvojumu parks”, kas piedāvāja kultūrtūrisma programmu atraktīvu piedzīvojumu veidā ikvienam iepazīt Vidzemes reģiona kultūrvidi caur sajūtu taku, darba terapiju lauku sētās, amatu prasmju skolu u.c. aktivitātēm.

Vidzemes plānošanas reģiona vadītāja Guna Kalniņa-Priede bija  gandarīta par rezultātiem, paužot viedokli, ka kultūras tūrisma un  radošo industriju attīstība ir būtiska reģiona ekonomiskās  attīstības sastāvdaļa. Savukārt Kultūras ministrijas pārstāve Dace Ziemele atzinīgi novērtēja dalībnieku centienus atrast veidu, kā sekmīgi apvienot Vidzemes tradicionālās vērtības ar atraktīvu tūrisma piedāvājumu, kas balstītos uz vietējo un ārvalstu apmeklētāju jaunas pieredzes un prasmju apgūšanu. „Kultūra ir viens no nākotnes virzošajiem spēkiem,” atzina Dace Ziemele. „Lai projektu īstenotu ir neatlaidīgi jārunā, jāstāsta un jāpierāda kultūras ekonomiskā atdeve un kultūras kā personības virzošais spēks un aspekti.”


Kategorijas