Izaicinājumi un iespējas

Vidzemes reģionā ir visi nepieciešamie resursi un priekšnosacījumi kultūras, un radošo industriju attīstībai: cilvēki ar savām zināšanām un talantiem, daudzveidīgs dabas un kultūrvēsturiskais mantojums un kultūras infrastruktūras pārklājums. Lai turpmākā kultūras attīstība Vidzemē noritētu koordinēti un būtu iespējams pilnvērtīgi izmantot saņemto kultūras mantojumu un attīstīt iedzīvotāju radošos talantus, mēs iesakām plānot turpmāko attīstību zemāk minētajos galvenajos attīstības virzienos.

Kultūras kapitāls

1. Vidzemes kultūrvēsturisko vērtību apzināšana un saglabāšana, veicinot to iekļaušanu mūsdienīgā apritē.

2. Kultūras infrastruktūras  uzturēšana un attīstīšana reģionā, īstenojot savstarpēju koordināciju ar ceļu un transporta infrastruktūras attīstību.

3. Vidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma iekļaušana valsts nozīmes stratēģiskos dokumentos. Pārrobežu partnerību veidošana. Kultūras partnerības.

4. Nacionālo kultūras institūciju darbības Vidzemē sekmēšana.

5. Pilsētvides un ainavas kopšana, integrējot kultūrvides un dabas vides attīstības plānus, veidojot estētiski pievilcīgu un drošu vidi Vidzemes iedzīvotājiem.

4. Vietējās kultūrvēstures izpratnes audzināšana bērniem skolās sadarbībā ar Vidzemes kultūras iestādēm.

Kultūra visiem jeb kultūra ikvienam

1. Iedzīvotāju piesaistīšana dažādām kultūras aktivitātēm, pārvarot fiziskās un intelektuālās līdzdalības barjeras.

2. Integrēt kultūras iniciatīvas vietējo kopienu attīstības plānos.

3. Atbalsta sistēmas radīšana brīvprātīgo un amatieru grupām kultūras projektu attīstīšanā.

4. Kultūras dažādības veicināšana, veicinot dažādu tautību, vecuma un sociālo grupu iedzīvotāju iekļaušanu kultūras aktivitātēs.

Kultūra un izglītība

1. Kultūras un mākslas padziļināta iekļaušana vispārējās izglītības programmas.

2. Iedzīvotāju radošuma attīstīšana, īstenojot radošas izglītības programmas sadarbībā ar kultūras institūcijām.

3. Mūžizglītības un mākslas līdzdalības iespēju nodrošināšana visu vecumu iedzīvotājiem.

Kultūras mārketings

1. Kultūras pasākumu koordinēšana un kopīga mārketinga īstenošana, popularizējot Vidzemi kā daudzveidīgu kultūras norišu vietu.

2. Vidzemes mēroga kultūras pasākumu īstenošana starpnovadu sadarbībā.

3. Saskaņot kultūras pasākumu norisi ar tūrisma informācijas un apmeklētāju uzņemšanas pakalpojumiem, veicinot IKT pielietojumu.

Kultūras ekonomika

1. Kultūras ekonomikas un kultūras tūrisma attīstība.

2. Vidzemes kā radošās uzņēmējdarbības vietas popularizēšana.

3. Radošās un kultūras uzņēmējdarbības nodarbinātības veicināšana un atbalsta sniegšana.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu “Kultūras un radošo nozaru potenciāla īstenošana” kultūras un radošajās nozarēs ir daudz neizmantota potenciāla, lai nodrošinātu izaugsmi un radītu darba vietas. Ražotnes pamazām tiek aizstātas ar radošām apvienībām, kuru izejmateriāli ir iztēles spēja, jaunrade un prasme ieviest jauninājumus. Jaunajā digitālajā ekonomikā nemateriālas vērtības aizvien vairāk nosaka materiālās vērtības, jo patērētāji tiecas pēc jaunas un bagātīgākas “pieredzes”. Konkurētspējas faktors patlaban ir spēja radīt sociālo pieredzi un sadarbību.

ES padomes darba plāns kultūrai augošas globalizācijas apstākļos aicina izmantot kultūras potenciālu kā jaunrades un inovācijas katalizatoru saskaņā ar Lisabonas stratēģiju izaugsmei un nodarbinātībai. Tehnoloģija un platjoslas infrastruktūras pieejamība pilsētās un lauku apvidos dod jaunas iespējas tiem, kas rada kultūras preces un pakalpojumus, savus darbus par zemākām izmaksām izplatīt plašākā sabiedrībā neatkarīgi no fiziskiem un ģeogrāfiskiem ierobežojumiem. Tādējādi tiem, kas rada kultūras vērtības, rodas potenciāli plašāks kultūras preču un pakalpojumu noiets un tirgi, bet iedzīvotājiem — lielāka piedāvāto kultūras produktu dažādība, ar nosacījumu, ka kultūras satura sniedzēji informācijas komunikāciju tehnoloģijas izmanto pilnībā un tiek pārskatīti tradicionālie ražošanas un izplatīšanas modeļi. Vidzemei kā Latvijas nozīmīgam kultūrvēsturiskam reģionam ir plašas iespējas, izmantot šo radošo potenciālu iedzīvotāju labklājības celšanai un uz radošām spējām balstītas konkurētspējas veicināšanai.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: